KHATCHAGOGH HISHATAKARAN (DIARY OF A " CROSS-STEALER" / CON ARTIST) [LANGUAGE Ebook

ARMENIAN] By Raffi (Hagop Melik-Hagopian)

Publication: IndoEuropeanPublishing.com
 
Is my Device Supported?

You're about to purchase a Downloadable Ebook

Hi, sorry for the interruption!
We're repeating some important information here to ensure that you're making an informed purchase. Please review it.

 • Don't get caught unaware. Preview ebook and open the sample ebook on each of your intended devices before continuing.
 • You will need a Free 3rd-party application that can read the intermediate .acsm file you will receive as download. PDF/Epub format is downloaded automatically by the application thereafter. Please install the necessary software first on your intended device of use.
 • e-Book can be copied on up to 6 devices that must have the same Adobe ID
 • We can only keep the download on our site until the ebook publishers/distributors authorize us to do so. Please keep a backup.
 • - Printing is permitted.
  - You can copy text from file.
 • Refund Policy
  Refunds are not allowed after the ebook is opened so please open the ebook directly on your intended device. Refund requests should be recieved within 7 days after download is made available. Of course, if you get an incorrect ebook ( different from what is mentioned in the title) or if the ebook doesn't open on the initial device, then we'll assist with fixing the issue or get you a refund if a timely fix isn't available.
 • Customer Service
  We currently only provide ticket (online form submission) or email support. Rest assured that you're in good hands; customers like our professional service!
I have previewed the ebook and read the requirements and terms.
Cancel

Language: Armenian
Publication Date: July 2009
File Size: 13294 Kbytes

Restrictions set by Publisher:
- Text-to-speech feature is available.
- Printing is permitted.
- You can copy text from file.
- Free application Adobe Digital Editions, Aldiko reader, or Bluefire reader required .
$3.75
Change Region
 
ISBN: 9781604440607   Should I buy this Ebook?   Write a Review

Description

The author of KHATCHAGOGHÍ HISHATAKARAN (DAIRY OF A CON ARTIST) whose real name was Hagop Melik-Hagopian, is well known by his pseudonym, Raffi. He was an Armenian from that part of Armenia which was under the Mohammedan rule of the Shah of Persia. In the Dairy of a con artist he proposes the civic duties and responsibilities of individuals. He vividly depicts the dark side of the human being but proposes the nurture as opposed to the nature theory. He suggests the society as responsible for creating fertile grounds for individuals’ actions. Hence, he proposes the responsibility of the society to its individual in parallel with civic duties of the individuals to the society.

Recommendations:

Should you buy this Ebook?

We've put together a collection of resources to help you make a decision regarding whether you should buy this Ebook from us.

 1. Is your device one of these? Ebook reading software will work on the following devices: Windows, Mac, Android 2.2+ Devices, IPad (iOS 3+), IPhone (iOS 3+), Kindle Fire. Several other devices are also supported by the software.
 2. Compare prices. Our price is $3.75. If you would like to research our competitors to see their prices. Here're some places to look:
 3. Why should you buy Ebooks from onlinebookplace.com?

  We've had 1000s of downloads so far and with over 300000+ Ebooks to choose from, onlinebookplace.com is becoming a favorite Ebook Store for many. Allow us to win you over with our competitive pricing, upfront policies and diligent customer service.

  We're Upfront:

  • Every Ebook page on onlinebookplace.com has information on restrictions that publishers have placed on the Ebook along with a clear indication of software required to read the Ebooks.
  • If ratings for an Ebook are available from one of several sources online, then we've attempted to get those to help you make a better purchasing decision about the Ebook. Reviews from Goodreads (a popular reviews site) are provided on the same if they're available.
  • In most cases, we've also attempted to get you links to the Ebook on our competitor's site so that you can compare prices with relative ease.
  • We use McAfee to scan for any vulnerabilities in the system to ensure that any information that you give us does not fall into the wrong hands.
  • We use Paypal, a trusted 3rd party payment provider to accept Payments -- your payment information doen't reside with us. Any information that does end up with us is safe.

After installing the appropriate app for your device, try a Sample Download (Sherlock Holmes from Project Gutenberg) before purchase. The sample is only for checking device compatibility.

Check below for device compatibility and any free 3rd-party software requirements. Choice of what ebook reading app to use is yours, we only present a few common apps that several customers of ours have preferred. You should be able to transfer your purchase to more than one (upto 6) compatible devices as long as your ebook-reading apps have been registered with the same Adobe ID before opening the file.

Computers/laptops/Mac

Windows/Mac PC or Laptop

Free app Adobe Digital Editions required. Note that this software is not the same as Adobe Reader.

Android

Android 2.1+

Free app Aldiko Reader or Bluefire Reader required.

Kindle Fire (and any Android based Kindle models)

Free Kindle Android app Bluefire Reader required.

IPhone/IPad

IPad or IPhone

Free app Bluefire Reader required. Kindly review their tutorial for the requirement (note that while they're talking about library ebooks, same applies to your purchased .acsm file) -- feel free to use the sample download for testing. Tutorial .

Other E-Reader

Several Other devices supported

Devices like Nook are supported via the free application Adobe Digital Editions . This software is not the same as Adobe Reader. Please check compatibility of your device before purchase.

KHATCHAGOGH HISHATAKARAN (DIARY OF A " CROSS-STEALER" / CON ARTIST) [LANGUAGE